วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุม ITA และการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด ที่ทำงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity Assessment : IIT)โดยมี นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1