วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ แสงขัน และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนทิศทางการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายที่ว่า “เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1” โดยมุ่งหวังให้เด็กอุดร 1 เป็นเด็กดี เด็กเก่ง และเด็กที่มีความสุข โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมวาระแรกของคณะกรรมการประธานกลุ่มชุดใหม่ โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี