ขอบข่าย ภาระกิจ

กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

          (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ

          (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร

          (จ) ประชาสัมพันธื  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร

          (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

          (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

          (ซ) ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

          (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

          (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย