บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

 

นายพรชัย  โพคันโย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


นายสวัสดิ์  แสงขัน 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

                                       

   

                       

 

                                                        

                                                 

  นางปัญจมาพร อาบสุวรรณ์                                                                               นางอามร ปัจฉิมบุตร

   นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                                                                                                      นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

    นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์                                                                                    นางวรงค์รัตน์ น้อยชื่น

       นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ                                                                                                             เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

    นางสาวรุจิรา  สิทธิพิสัย                                                                                   นายบรรจง  ขาวนวล

          เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                                                                                                              เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

       นายปัญญา กุศลยัง                                                                                       นายผจญ ฝ่ายชาวนา

              หัวหน้ายานยนต์                                                                                                                                      ช่างปูน ส 4

 

 

 

 

 

 

 

       นายสนธิชัย ยศยิ่ง                                                                                        นายพิชิต บุตรแสนดี

               เจ้าหน้าที่พัสดุ ส 4                                                                                                                           พนักงานธุรการ ส 4

นายชัยณรงค์  ประจันตเสน

ช่างไม้ 3 (ช่วยราชการที่ สพป.อุดรธานี เขต 1)

                                                                        

 

 

 

 

 

 

    นางสาวหัสดี  ชะชิตสิงห์                                                                                   นายวิทยา  พุทธจันทร์

          พนักงานทำความสะอาด                                                                                                                     พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 

 

     นางสมหวัง  สมคะเณย์                                                                                 นายสราวุธ   ประเทศเสนา

       พนักงานรักษาความปลอดภัย                                                                                                              พนักงานรักษาความปลอดภัย