คู่มือการปฏิบัติงาน

นางปัญจมาพร  อาบสุวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ   

ID Plan – นางปัญจมาพร  อาบสุวรรณ์

คู่มือปฏิบัติงาน – นางปัญจมาพร อาบสุวรรณ์

นางอามร  ปัจฉิมบุตร

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ID Plan – นางอามร  ปัจฉิมบุตร

คู่มือปฏิบัติงาน – นางอามร ปัจฉิมบุตร

นายเอกลักษณ์  ศรีรงศ์

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ

ID Plan – นายเอกลักษณ์  ศรีรงศ์

คู่มือปฏิบัติงาน – นายเอกลักษณ์ ศรีรงศ์

นางวรงค์รัตน์ น้อยชื่น

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ID Plan – นางวรงค์รัตน์ น้อยชื่น

คู่มือปฏิบัติงาน – นางวรงค์รัตน์ น้อยชื่น

นางสาวรุจิรา  สิทธิพิสัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ID Plan – นางสาวรุจิรา  สิทธิพิสัย

 คู่มือปฏิบัติงาน – นางสาวรุจิรา สิทธิพิสัย